Українська Русский
IMG-LOGO

Стаття Адаптивність (Гнучкість)

Потреби ринків змінюються, бізнес перебуває у процесі трансформації. Оскільки немає достовірної інформації, як ситуація розвиватиметься далі, неможливо середньострокове і довгострокове макроекономічне прогнозування. Гнучкість та адаптивність переходять із тимчасових заходів (на період переорієнтації виробництв, бізнес-процесів або впровадження інновацій, змін) у постійні, тобто стають стилем, системою та культурою управління сучасного світу.

Вибір правильної управлінської моделі може стати гарною відправною точкою для виживання, зростання та масштабування своєї справи.

Впровадження динамічної моделі нарощування потенціалу дає можливість компанії оновлювати свої потужності, збільшувати їх та адаптуватися до зовнішніх змін. Саме динамічні можливості є основою організаційної гнучкості.

Динамічний потенціал – це здатність організації пристосовуватися до мінливого середовища. Він створює нові форми конкурентних переваг завдяки поєднанню різних видів ресурсів через їх інтегрування, переробку, збільшення чи вивільнення. Таким чином компанії здатні створювати нові продукти та процеси та реагувати на мінливі ринкові умови.

Види та типи гнучкості

Вчені та практики класифікують кілька видів та типів гнучкості.

Організаційна гнучкість – результат взаємодії між реагуванням організації та її управлінськими можливостями. Проте організаційна гнучкість залежить від динаміки змін та шести ключових елементів, таких як:

 • інтенсивність змін;
 • частота змін;
 • складність (глибина) змін;
 • непередбачуваність того, як швидко компанія реагує на зміни;
 • досвід;
 • як компанія координує свої дії із цими змінами.

Існує кілька різних типів організаційної гнучкості: стратегічний, тактичний та операційний. Кожен із них має свої особливості.

Стратегічна гнучкість – коли стратегія, структура та культура організації коригуються між собою. Стратегія компанії повинна бути динамічною та трансформуватися відповідно до змін у зовнішньому середовищі. У той самий час компанія має чітко дотримуватися своєї довгострокової мети, адаптуючи свої середньострокові (проміжні) мети до умов довкілля.

Операційна гнучкість (разом з підприємницькою орієнтацією) – спрямована на вдосконалення та покращення бізнес-процесів та управлінських операцій. Компанія може створити конкурентну перевагу та розширити свої можливості завдяки своїй здатності модифікувати бізнес-процеси. Це буде її реакцією на зовнішню та внутрішню невизначеність шляхом створення гнучких робочих процесів та операцій.

Технологічна гнучкість - це здатність впроваджувати технологічні зміни. Кардинально змінена чи замінена технологія виробництва чи надання послуг розпочинає цикл постійного вдосконалення для підтримки цих нових бізнес-процесів. Технології, які добре працюють у стабільні періоди поступових змін, часто не здатні пережити революційні зміни. Гнучкість технологій створює можливість для компанії добре функціонувати в обох типах середовища.

Здатність змінюватись повинна бути невід'ємною частиною оригінального технологічного проекту. Багато технологій обмежені конкретними нішами. Однак гнучкість технології призводить до розширення та розвитку технологій, які працюють у різних нішах або можуть бути швидко перенесені до інших ніш. Це має зайняти мінімум часу, зусиль, витрат та покращити ефективність роботи співробітників.

Гнучкість ІТ-систем – наявність стабільної бази можливостей та одночасно гнучкості у довгостроковій перспективі. Такі системи мають високий рівень модульності, застосування, багаторазовості, повторної комбінації і відкриті для зв'язків з іншими системами. Їхня структура забезпечує можливість кардинальних змін, тоді як налаштовані модулі можна поступово вдосконалювати для збільшення застосовності до конкретного бізнес-процесу. Інформаційні системи повинні включати здатність прогнозувати майбутнє, а також справлятися з несподіваними подіями за нинішніх умов.

Гнучкість виробничих систем – відноситься до можливості виробничої системи ефективно та швидко реагувати на зміни виробничих потреб та вимог. Визначено два типи гнучкості виробничих систем: гнучкість продукції та гнучкість процесів. Перша стосується різноманіття заводських варіантів цього товару. Друга – це характеристика промислового процесу для роботи у різних динамічних умовах експлуатації.

Існує сім різних видів гнучкості виробничих систем: гнучкість матеріалів, продуктів, процесів, обсягу, масштабованості, праці та оперативна гнучкість. Це важливо для проектування та експлуатації виробничих систем, особливо в динамічних та непередбачуваних середовищах, коли компанія розробляє чи трансформує ці системи.

Фінансова гнучкість, або високоліквідність є важливим елементом гнучкості компанії. Вона включає три ключові елементи: платоспроможність організації, запозиченість та інвестиційна спроможність. Фінансова гнучкість є фундаментальною для інвестицій. Структура капіталу також має бути гнучкою. Компанія матиме достатньо фінансів для запланованих та незапланованих змін, і це сприятиме її адаптивності.

Менеджерська гнучкість має більше можливостей збільшення фінансової гнучкості. Однак фінансова гнучкість сама по собі не є вирішальною. Оскільки, наприклад, за недостатнього рівня компетенції вищого керівництва вона може зрости в короткостроковій перспективі, але не в середньо- та довгостроковій.

Метагибкость - це адміністративна здатність вирішувати парадокси. Виявлено позитивний взаємозв'язок між метагнучкістю чи здатністю до навчання та ефективністю роботи співробітників. Відкриває можливості для компаній створювати, підтримувати нові починання та розвиток співробітників. Зокрема, включає два типи: потенційна здатність (можливості набуття та засвоєння знань) та реалізована здатність (перетворення та використання знань). Співробітники повинні швидко адаптуватися до змін у компанії та підтримувати всі види гнучкості. Для цього необхідно бути відкритим до змін, мати гарні навички навчання та розвивати універсальні робочі навички.

Гнучкість ресурсів – здатність виробничих ресурсів динамічно перерозподілятися з однієї стадії виробничого процесу в іншу у відповідь зміна вузьких місць. Основний гнучкий ресурс – гроші. Головна мета гнучкості ресурсів – підвищення ефективності виробничих систем за раціонального (обережного) використання. Проте традиційні чинники створення доданої вартості (наприклад, кошти) стають менш актуальними. Нові можливості перенесли увагу на нематеріальні активи – інтелектуальний капітал та системи управління знаннями, які конкурентам важко перейняти. Тож сьогодні вони відіграють роль двигунів конкурентних переваг.

Гнучкість людських ресурсів. Застосовують чотири основні механізми, які сприяють потенціалу ефективності та гнучкості персоналу. Це метапрограми, збагачення робочих місць, ротація робочих місць та розподіл робочих місць. Водночас вони забезпечують аспекти широкого організаційного контексту (формування, довіру та лідерство), заохочують зростання, високу гнучкість та ефективність компанії.

Гнучкість людських ресурсів покращує ефективність роботи співробітників та позитивно впливає як на творчість, так і на інновації. Важлива здатність працівників вирішувати різні типи завдань та бути орієнтованими на команду. Отже, така гнучкість відображає постійну здатність адаптуватися до змін.

Проте гнучкість людських ресурсів ширша. Вона, серед іншого, включає: гнучкість робочого місця (графік роботи, гнучкі форми зайнятості), варіативність співвідношення постійних та тимчасових працівників (фрілансерів). Крім того, компанії використовують гнучкі підходи до реалізації функцій та технологій управління персоналом (організаційне проектування, найм, навчання та розвиток, оцінка персоналу, результати діяльності та винагорода, комунікаційна та корпоративна культура).

Менеджерська гнучкість - є стратегічним активом компанії, який поєднує характеристики гнучкості окремих менеджерів, управлінських команд та організаційної культури компанії. Підвищена невизначеність зменшує капітальні витрати фірми навіть після контролю інвестиційних можливостей та наявності фондів.

Менеджерська гнучкість – це гнучкість у термінах та масштабах інвестицій, що забезпечуються реальним варіантом інвестування. Здатність керівництва компанії приймати інвестиційні та інші рішення виходить з поточних чи прогнозованих ринкових умов, на відміну будь-яких заздалегідь прийнятих уявлень. У часи невизначеності основні засоби компанії можуть мати різні оцінки та значення, але нематеріальні активи, наприклад, інтелектуальний капітал, можуть бути важливим фактором для розрахунку привабливості бізнесу для інвестування.

Найважливішим фактором є пошук правильного балансу між різними видами та типами організаційної гнучкості. У неврівноважених управлінських системах неможливо отримати зростання продуктивність праці та показників роботи працівників. Наприклад, коли компанія концентрується на фінансовій гнучкості, але не розвиває метагнучкість та гнучкість людських ресурсів, компанія не може покращити свою ефективність та ефективність роботи співробітників.

Впровадження гнучких підходів має бути організоване без складних бюрократичних процедур. Здатність топ-менеджменту залучати різні управлінські гіпотези (за допомогою пілотних проектів), вибрати ті інструменти управління, які показали ефективність на практиці, та впроваджувати їх у регулярне управління є однією з ключових необхідних умов успішної діяльності.

Необхідно регулярно аналізувати гнучкі інструменти керування та коригувати їх у реальному часі. Це можливо завдяки відкритій комунікаційній політиці та системі зворотного зв'язку всередині компанії. Компанії, налаштовані впровадити системний адаптивний підхід та створити власну модель гнучкого управління, повинні розробити стратегію переходу на нову модель, провести аудит гнучкості бізнесу відповідно до кожного виду та типу гнучкості, розробити стандарти гнучкості і потім вийти на створення власної моделі гнучкого управління та впровадити її у регулярну практику.

Індикатори компетенції

 • Зберігає ефективність в умовах багатозадачності, швидко перемикається з одного завдання на інше
 • Коригує свій погляд на проблему, якщо доведено його помилковість
 • Стимулює інших до адаптації до нових змін
 • Приймає різні способи та методи виконання робіт
 • Знаходить варіанти дій у ситуації невизначеності
 • Виявляє переваги змін
 • Змінює власні підходи до нових вимог
 • Підлаштовує свій стиль під нові вимоги та обставини
 • Розглядає зміни як нові можливості
 • Виражає готовність до змін, надихається та швидко адаптується
 • Відкритий до нових ідей

Схожі статті

Планування та організація
Планування та організація

Планування – управлінська діяльність, яка поєднує у собі функції прийняття рішень, цілепокладання, прогнозування (включаючи аналіз). Організація – управлінська діяльність, спрямовану забезпечення впорядкування процесу управління загалом.

Читати далі
Стресостійкість
Стресостійкість

Стресостійкість - це комплекс характеристик характеру, які дозволяють людині залишатися здоровим і ефективним навіть при великих навантаженнях. Під стресостійкістю на роботі зазвичай мається на увазі вміння спокійно реагувати на конфліктні чи неоднозначні ситуації, вміння за необхідності працювати понаднормово.

Читати далі
Орієнтація на результат
Орієнтація на результат

Орієнтація на результат у розумінні роботодавця – це здатність працівника поєднати цілі керівника, місію компанії та самомотивацію в єдину систему чітко організованої роботи, яку можна кількісно та якісно виміряти з прицілом на те, що показники зростатимуть.

Читати далі
Чесність та етичність
Чесність та етичність

Життєві цінності людини безпосередньо впливають на її вибір: які напрями будуть для неї пріоритетними, а що вона сприйматиме як другорядне. Завдання будь-якої компанії - сформувати управлінську етику, правила спілкування, справедливість, об'єктивність, чесність та службову відповідальність. Чесність та етичність у відносинах допомагають побудувати успішну та стійку команду. Підтримка сімейних цінностей у фірмі сприяє залученості та задоволеності співробітників.

Читати далі
Чим займається маркетолог: переваги та недоліки професії
Чим займається маркетолог: переваги та недоліки професії

Ринок товарів та послуг стає ширшим і різноманітнішим, помітно збільшується конкуренція у всіх сферах. Технології просування та способи продажу з кожним роком ускладнюються, прості рішення поступово перестають працювати. Маркетолог стає незамінним співробітником практично у будь-якій компанії. Маркетолог - це спеціаліст, який аналізує цільову аудиторію, ринок товарів та послуг, конкурентів, на основі цього розробляє стратегію розвитку продукту для підвищення його впізнаваності та привабливості.

Читати далі
Як стати популярним співаком чи співачкою?
Як стати популярним співаком чи співачкою?

Мрієте стати співаком чи співачкою, але зовсім не вмієте співати чи взагалі, «ведмідь на вухо настав»? Ми розповімо, як втілити мрію у реальність, навчитися вокалу, знайти продюсера та стати популярним співаком чи співачкою.

Читати далі

Нові статті з цього розділу

Как лучше подготовиться родам
Как лучше подготовиться родам

Подготовка к родам – это важный этап в жизни каждой будущей матери, который оказывает огромное влияние на результаты родов. Этот период требует не только физической подготовки, но и эмоциональной и психологической готовности, чтобы преодолеть трудности, которые могут возникнуть во время родов.

Читати далі
Дитячий одяг гуртом від українського бренду
Дитячий одяг гуртом від українського бренду

Бренд Кетлен пропонує широкий асортимент якісного дитячого одягу оптом за доступними цінами. Одяг Кетлен виготовляється з натуральних матеріалів та відповідає всім стандартам якості.

Читати далі
Іграшки для хлопчиків 9-10 років
Іграшки для хлопчиків 9-10 років

У віці 9-10 років хлопчик  вступає в період зростаючої незалежності . Він краще усвідомлює свої емоції та вчиться правильно їх регулювати. Він також починає формувати самооцінку. Це час, коли діти  інтенсивно розвивають компетенції, відкривають пристрасті та зав’язують серйозніші дружні стосунки.

Читати далі
Найкращі фільми для сімейного перегляду
Найкращі фільми для сімейного перегляду

Найцікавіші і найзатишніші історії з добрими і великодушними героями, дивовижними пригодами і незмінно хорошим фіналом збирають біля екранів всю сім’ю. Вони змушують щиро співпереживати персонажам, вчать маленьких глядачів чинити правильно, а дорослих продовжувати вірити в чудеса. Щороку імениті і не дуже режисери зі всіх куточків світу поповнюють колекцію кращих сімейних фільмів з незмінно захоплюючим сюжетом і високим рейтингом.

Читати далі
Фільми для підлітків
Фільми для підлітків

Молодіжні фільми – це широкий жанр, який поєднує комедію, драму, пригодницький фільм, мюзикл і трилер. Їх об’єднує одне – всі вони говорять про підлітків і близькі їм проблеми. Подібні постановки зазвичай стосуються емоційних проблем, перших закоханостей, дружби, вечірок, сексуальних ініціацій і перших серйозних зіткнень із дорослим життям. Вони розглядають тему дорослішання серйозно, об’єктивно або використовують її як багатий комедійний матеріал. Хоча вибір величезний, нам вдалося відібрати найкращі молодіжні фільми всіх часів. Ті, які варто переглянути, перш ніж остаточно увійти в доросле життя. 

Читати далі
Сленг підлітків 2024
Сленг підлітків 2024

Кожне покоління спілкується своєю мовою — і кожне старше покоління завжди їй дивується. Діти біжать за трендами й привносять щось нове у світобачення родини, а батьки намагаються зрозуміти, що ж таке криндж, хайп чи стенити.

Сленг – це неформальна лексика, яка використовується в певній соціальній групі. Він може виникати в різних середовищах, зокрема в молодіжному середовищі. Молодіжний сленг – це система слів і виразів, які використовуються підлітками в повсякденному спілкуванні. Він постійно змінюється і оновлюється, оскільки підлітки постійно знаходять нові слова і вирази, які відображають їхній світогляд і культуру.

Читати далі
Обзор вытяжных шкафов (ШВР) в медицине
Обзор вытяжных шкафов (ШВР) в медицине

Шкафы вытяжные рециркуляционные (ШВР) являются незаменимым оборудованием в медицинских и лабораторных условиях. Они обеспечивают высокоэффективную очистку воздуха от потенциально опасных агентов, включая микроорганизмы и химические испарения. Работающие на основе вытяжки и последующей фильтрации воздуха, шкафы предотвращают контаминацию и защищают как сотрудников, так и окружающую среду от вредных воздействий.

Читати далі
Як замовити диплом: декілька важливих порад і рекомендацій
Як замовити диплом: декілька важливих порад і рекомендацій

До замовлення дипломної роботи вам слід чітко сформулювати всі ваші вимоги та очікування щодо роботи. Вкажіть тему, обсяг, дедлайни, вимоги до оформлення та інші деталі, які вам важливі.

Читати далі
Особливості токенсейлів на лаунчпадах: чому варто «тримати руку на пульсі»?
Особливості токенсейлів на лаунчпадах: чому варто «тримати руку на пульсі»?

Токенсейл – один із процесів, який передбачає лаунчпад криптовалют. У сфері цифрових активів launchpad – це платформа або сервіс, який надає можливість стартапам у сфері блокчейну залучати фінансування шляхом проведення ініціальних публічних пропозицій (Initial Coin Offerings, ICOs) або ініціальних декількох експрес-пропозицій (Initial Exchange Offerings, IEOs).

Читати далі